Select Page

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (12. a člen) posveča šola posebno skrb učencem z učnimi težavami. Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šola tem učencem prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

REACT – EU

Dostopnost