Select Page

Pristojnosti sveta zavoda

Pristojnosti sveta zavoda (48. člen ZOFVI):

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja šole oz. vrtca,
  • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, sindikat zaposlenih, skupnost učencev,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.
Dostopnost