Select Page

Ime sklada je:                           ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE IVANA BABIČA – JAGRA

                                               MAREZIGE

Skrajšano ime:                         ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE MAREZIGE

Sedež sklada je:                       MAREZIGE 33 A, 6273 MAREZIGE

Številka računa zavoda:             01250-6030656604

Namen nakazil za šolski sklad:   SI 00-2991 (šola)

                                               SI 00-2992 (vrtec)

Sklad uporablja pečat Osnovne šole Ivana Babiča – Jagra Marezige.

Namen sklada je :

  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev; pomoč učencem šole in otrokom vrtca, ki zastopajo šolo na kulturnih, športnih in drugih prireditvah,…);
  • nakup nadstandardne opreme in pripomočkov;
  • za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev,
  • donacij,
  • zapuščin,
  • iz drugih virov (iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, iz prostovoljnih prispevkov zbiralnih akcij učencev šole in otrok vrtca, iz prihodkov prostovoljnih prispevkov za izdelke učencev šole in otrok vrtca na bazarjih in dobrodelnih prireditvah, iz prihodkov dela tržne dejavnosti zavoda, ipd.).

Denarno poslovanje sklada se vodi preko posebnega konta transakcijskega računa zavoda.

Sklad ne izplačuje gotovine.

Evidence o denarnem poslovanju sklada vsebujejo podatke, iz katerih so natančno razvidni podatki o viru in višini prihodkov ter podatki o namenu in višini odhodkov.

REACT – EU

Dostopnost