Select Page

Predsatvniki sveta staršev v šolskem letu 2023/24:

RAZREDPREDSTAVNIK V SVETU STARŠEV
1. aElena Stupan
2. aMartina Udovič
2. bLea Ražman
3. aMaja Kocjan
4. aUroš Železnik
5. aUrška Španič Košir
5. bSanja Vrtačič
6. aMatjaž Muha
6. bSonja Horvat
7.aNataša Udovič
7. bSlađana Močibob
8. aInes Prodan
8. bMaja Koren Ivančič
9. aTina Perič

Mandat predstavnika traja 3 leta.

V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:

· predlaga nadstandardne programe,

·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,

· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

REACT – EU

Dostopnost