Select Page

V šolskem letu 2023/2024 šolo obiskuje 275 otrok, vrtec pa 30. 

USTANOVITELJ ŠOLE
Ustanovitelj šole je Mestna občina Koper.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš obsega območje od KS Marezige, KS Boršt, KS Vanganel in naselje Župančiči.

ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov zavoda,
– in trije predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– strokovni aktivi
– in razredniki

SKUPNOST UČENCEV
V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika v skupnost učencev šole.

ŠOLSKI PARLAMENT
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

REACT – EU

Dostopnost