Select Page

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

 • sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravilih šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore,
 • obravnavajo učni uspeh v oddelku,
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva,
 • organizirajo različne akcije in prireditve ter opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Oddelčne skupnosti se po svojih predstavnikih povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti na začetku šolskega leta izvolijo dva predstavnika v skupnost učencev šole (predsednika in namestnika predsednika).

Skupnost učencev šole pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. Njene naloge so:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov je določeno glede na število oddelkov v šoli (ne manj kot 9). Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole. Predlog za sklic šolskega parlamenta lahko podajo tudi učenci.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet zavoda obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

Mentor skupnosti učencev šole v šolskem letu 2023/2024 je Maja Pucer.

Mentor šolskega parlamenta v šolskem letu 2023/2024 je Maja Pucer.

Vsako leto naša šolska skupnost sodeluje v projektu otroškega parlamenta v obliki delavnic, razgovorov na razrednih urah, pogovorov z gosti, izdelajo se plakati in pišejo prispevki za šolsko glasilo in medije.

Delegacija šolskega parlamenta se udeleži občinskega otroškega parlamenta v Kopru, nato regionalnega. Na občinskem otroškem parlamentu izvolijo delegacijo, ki se udeleži državnega parlamenta v državnem zboru v Ljubljani.

V šolskem letu 2023/2024 bo tema otroškega parlamenta »DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH«.

REACT – EU

Dostopnost