Select Page

Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev ter trije predstavniki staršev, od tega eden iz vrtcev.

PREDSTAVNIKI DELAVCEVTatjana Dominić Radivojević – predsednica
Silvija Kozlovič
Nevenka Šergon Omahen
Lisan Vežnaver Hrvatin
Irena Gržinič
PREDSTAVNIKI STRAŠEVDarja Mevlja
Sonja Horvat
Erika Štrancar Tota
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJAIrena Sirotič
Tamara Ažman
Ingrid Korva

Mandat članov sveta zavoda: 31. 8. 2021 – 30. 8. 2025

Pristojnosti sveta zavoda (48. člen ZOFVI):

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program razvoja šole oz. vrtca,
  • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvršitvi,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, sindikat zaposlenih, skupnost učencev,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

Poslovnik sveta zavoda

REACT – EU

Dostopnost