Select Page

DODATNI PROGRAM, KI GA FINANCIRA MESTNA OBČINA KOPER

V šolskem letu 2023/2024 bo šola izvajala naslednje dodatne dejavnosti:

VSEBINANAMEN OZIROMA CILJIRAZREDIZVAJALEC
DELO Z NADARJENIMIProgram dodatnih dejavnosti za nadarjene učence ponujamo na podlagi Koncepta o delu z nadarjenimi učenci. V letošnjem šolskem letu bomo organizirali tabor za nadarjene učence.8. in 9. razred    TAMARA ČELHAR (koordinatorica)
DEJAVNOSTI ZA ZDRAVO ODRAŠČANJEProgram je razdeljen v 3 sklope: Preventivne dejavnosti za učence Namen dejavnosti, ki jih bomo izvajali je predvsem naučiti učence, kako čustva izraziti na socialno sprejemljiv način, naučiti jih veščin uravnavanja čustev in reševanja konfliktih situacij, pri učencih razvijali odgovornost in jih učili primernega vedenja. Vključili se bomo v program NEODVISEN.TV, kjer se bomo lahko posluževali izobraževalnih oddaj o novodobnih pasteh zasvojenosti in aktualnih tematikah sodobne družbe.   Svetovalno delo V primeru hujših kršitev (ko učenec kljub trem opozorilom ne preneha z neustreznim vedenjem), bo vključen v individualno obravnavo, ki jo bo izvajala svetovalna delavka. Skupaj z učencem in starši se bo pripravil načrt uravnavanja vedenja.   Šola za starše V sklopu šole za starše bomo v šolskem letu 2023/2024 izvedli sedem delavnic za starše. Vsebina delavnic: Moj otrok – ali te poznam? Vloga staršev pri učenju Komunikacija z otrokom Kako reševati medsebojne konflikte? Moj otrok odrašča Kdaj, kako in kje poiskati pomoč, če nastopijo težave? Kako poskrbeti zase, otroka in družino?  1. – 9. razredJASMINA ŠKVARČ   PETRA PASUTTO   MARTINA MARŠIČ DARJA FRANČEŠKIN
DIGITALNA PISMENOSTUčenci bodo spoznavali program za pouk na daljavo, učili se bodo digitalne pismenosti in različnih postopkov reševanja problemov.3. razredMAJA PUCER
BRALNA PISMENOSTS pomočjo razvijanja bralne pismenosti bodo učenci reševali različne probleme iz vsakdanjega življenja, povezali bralno pismenost s funkcionalno pismenostjo.8. razredVALENTINA BRADAŠ TURK
MATEMATIČNA PISMENOSTV okviru matematične pismenosti bodo učenci reševali probleme iz vsakdanjega življenja.6. – 9. razredSUZANA LISJAK
FUNKCIONALNA PISMNOSTUčenci se bodo navajali na uporabo funkcionalne pismenosti v vsakdanjem življenju.3. razredKARMEN TOŠKAN
ŠPORTNamen izvajanja programa je predvsem izboljšanje gibalne učinkovitosti pri učencih, učence navdušiti za različne športne dejavnosti ter prilagoditev različnih športnih dejavnosti glede na sposobnosti otrok.2. in 3. razredGREGOR VIDMAR

Preventivne dejavnosti za učence v sklopu dejavnosti za zdravo odraščanje

Izvajali bomo preventivne dejavnosti, ki se nanašajo predvsem na medsebojne odnose, zdrav način življenja in krepitev pozitivnih vrednot. Izvajale se bodo tudi s pomočjo izobraževalnih oddaj na Neodvisen TV. Izvajali jih bosta svetovalni delavki Jasmina Škvarč in Petra Pasutto, Martina Maršič ter zunanji izvajalci.

Izvajali bomo tudi preventivno dejavnost »VARNI IN SPROŠČENI V NOV ŠOLSKI DAN«. Raziskave kažejo na velik pomen, ki ga ima varno in spodbudno učno okolje na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja, večkrat je bila že ugotovljena povezanost med šolsko klimo in zaznano učinkovitostjo šole/dosežki učencev. V šolah, kjer prevladuje pozitivna klima, so učenci bolj zavzeti za učenje, bolje sodelujejo z učitelji, bolj so motivirani za šolsko delo in imajo bolj pozitivna stališča do šole in se tudi bolj pozitivno vedejo, boljša je tudi njihova samopodoba, nižja je raven konfliktnosti in agresivnosti. Učenci se bolje učijo in dosegajo višje rezultate takrat, ko se počutijo varni in ko se počutijo dobro. Z aktivnostmi, ki jih pri urah Varni in sproščeni v nov šolski dan učitelj sistematično in načrtno izvaja, čustveno opismenjuje učence, krepi varno in spodbudno učno okolje, zdravje in zdravi življenjski slog vsakega posameznika, ki se tako v šolski skupnosti počuti vedno bolj sprejet, varen in zadovoljen.

Učenci bodo izvajali naslednje dejavnosti:

 • igre sproščanja in regeneracije,
 • igre pridobivanja pozornosti,
 • socialne interakcijske igre,
 • igre komunikacijskih veščin,
 • oblikovanje skupin in razvijanje sodelovanja,
 • igre empatije,
 • vaje zaznavanja lastne vrednosti,
 • vaje upravljanja s konflikti,
 • vaje izražanja in samouravnavanja čustev,
 • delavnice terapije z umetnostjo.

Dejavnosti so namenjene učencem 4. in 5. razreda.

Mentorica dejavnosti bo Darja Frančeškin.

DODATNI PROGRAM »ŽIVIM ZDRAVO«

Cilji programa:

 • vzpodbujanje zdravega načina življenja,
 • kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru družine,
 • vzpodbujanje medvrstniškega sodelovanja.

V okviru programa naj bi učenci skupaj s starši opravili pohode na tri vzpetine ter si ogledali tri naravne znamenitosti Slovenije. V program se učenci prostovoljno vključijo.

REACT – EU

Dostopnost