Select Page

Šola iz učbeniškega sklada izposoja oziroma daje v uporabo učbenike in drugo učno gradivo.

Učbeniki in drugo učno gradivo v učbeniškem skladu so:

  • učbeniki, ki jih potrdi pristojni strokovni svet in jih šola izposoja učencem in dijakom v informacijskem sistemu COBISS, vključno s tistimi, ki so prilagojeni za učence in dijake s posebnimi potrebami,
  • učna sredstva, ki si jih v informacijskem sistemu COBISS izposodijo učitelji in so namenjena učencem ter dijakom za uporabo neposredno pri pouku (atlasi, tematske karte, slovarji, strokovni priročniki, stavnice in podobno), vključno s tistimi, ki so prilagojeni učencem in dijakom s posebnimi potrebami,
  • delovni zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole in za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, ki jih šola daje učencem v uporabo kot končnim uporabnikom,
  • gradivo, ki ga šola prilagodi posameznim učencem in dijakom s posebnimi potrebami in jim ga izposoja ali daje v končno uporabo.

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, letno zagotavlja sredstva za učbeniški sklad v osnovnih šolah za nakup učbenikov, delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka.

Neporabljena sredstva za namene iz prejšnjega odstavka lahko šola porabi za učna sredstva in za gradivo, ki ga šola prilagodi posameznim učencem s posebnimi potrebami.

Šola je pri razporejanju sredstev med razredi samostojna.

REACT – EU

Dostopnost