Select Page

V šolskem letu 2021/2022 bo šola izvajala naslednje projekte:

MEDNARODNI PROJEKTI


EVROPSKI DAN ŠPORTA

Cilji projekta so telesna dejavnost minimalno 120 minut, zabava in užitek preko fizične dejavnosti, promocija zdravja in dobrega počutja za vseživljenjsko učenje, spodbujanje socialne vključenosti in razvoj socialnih kompetenc med učenci.

V okviru projekta bomo izvedli: igra odbojke na mivki na igriščih v Kopru, plavalno preverjanje, vaje za izpopolnjevanje različnih tehnik plavanja, štafetne igre v vodi. Namenjen je učencem od 6. do 9. razreda.

NOČ Z ANDERSENOM

Cilji projekta JE promocija branja (branje za delo, prosti čas) ter kvalitetno preživljanje prostega časa.

Noč z Andersenom je mednarodni projekt, razširjen v 21 državah. Najbolj množično ga pripravljajo na Češkem in Danskem, od koder prihaja ta svetovno znani pravljičar. V projekt je vključenih več kot 1.800 krajev po vsem svetu, skupno tega dne bedi okrog 10.000 ljudi.

2. aprila praznujemo mednarodni dan otroške in mladinske literature. To je tudi datum, ko se spominjamo rojstva svetovno znanega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, zaradi katerega v Sloveniji poteka “celonočna prireditev” Noč z Andersenom.

Tega dne oz. v petek bi se z učenci 2. – 5. razreda (ki so bili izbrani v dogovoru z razredniki) zbrali na šoli in prenočili ob različnih dejavnostih (družabne igre, delavnice-kamišibaj, nočni pohod, branje …). Namenjen je učencem od 2. do 5. razreda.

EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti  o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. 

Namenjen je učencem od 1. do 9. razreda.

PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI


POPESTRIMO ŠOLO

Z 31. 10. 2021 se zaključuje projekt »Popestrimo šolo. Multiplikator Gregor Cergol  bo v okviru projekta do konca oktobra izvedel naslednje vsebine:

POŠ CILJI
POMOČ PRI ODPRAVLJANJU PRIMANJKLJAJEV (POP)1. – 9. razredNeposredno delo z učenci, ki ne dosegajo standardov znanja individualno ali v skupini, poudarek bo na odpravljanju primanjkljajev pri funkcionalni in matematični pismenosti. Učenci se vključijo v dejavnost na pobudo razrednikov in predmetnih učiteljev.
UČENJE UČENJA1. – 9. razredDejavnost za zaključene skupine –  pomoč pri odpravljanju primanjkljajev. Učenci se učijo različnih strategij učenja, ki jih preizkusijo v praksi.
SOCIALNE IGRE1. – 9. razredUčenci razvijajo socialne kompetence, empatijo, izboljšujejo socialno klimo v razredu.
MLADI FILOUK6. – 9. razredUčenci se učijo kritičnega razmišljanja, argumentiranja.
   

ŠOLSKA SHEMA

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje. Šola bo tudi v letu 2021/22 sodelovala v evropskem »Sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave ter mleka v šolah« s finančno podporo Evropske unije. S projektom želimo učencem približati pomen rednega uživanja sadja in zelenjave ter povečati poseganje po sadju in zelenjavi, ki je pridelana v lokalnem okolju in pomen mleka za rast in razvoj. Z izvedbo projekta nudimo podporo domačim proizvajalcem.

Promocijske aktivnosti, ki jih načrtujemo je izdelava plakata za jedilnico, obvestilo za oglasno desko v pritličju šole, predstavitev projekta SŠS na spletni strani šole, članek o SŠS v lokalnem ali šolskem časopisu, predstavitev projekta na roditeljskih sestankih.

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga priporoča Ministrstvo za zdravje, spodbuja zdrave prehranjevalne navade. Zajtrk je brez dvoma eden od ključnih obrokov vsakodnevne prehrane, ki nas oskrbi s potrebno energijo za umske kot tudi fizične vsakodnevne napore. Ker otroci pogosto opuščajo zajtrk, kar je še izrazitejše v najstniškem obdobju, ministrstvo za zdravje v projektu vidi priložnost za opozarjanje o pomenu rednega zajtrkovanja, kot tudi spodbudo k zajtrkovanju otrok kot tudi odraslih.

Tradicionalni slovenski zajtrk obeležujemo tretji petek v novembru, na dan slovenske hrane. Letos bomo Tradicionalni slovenski zajtrk izvedli v petek 19. novembra 2021. Zajtrk ponudimo otrokom vrtca, vzgojiteljem, učencem in učiteljem prvo šolsko uro. Po zajtrku sledi razgovor ali organiziran dan na temo, ki je povezan z vsebinami projekta. Tradicionalni slovenski zajtrk je pomemben projekt s kmetijskega, zdravstvenega in vzgojnega vidika.

RASTEM S KNJIGO

Nacionalni projekt »Rastem s knjigo« spodbuja bralno kulturo med mladimi. V sklopu projekta vsak sedmošolec prejme izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice. Obisk Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, in sicer Oddelka za mlade bralce, vključuje spoznavanje knjižnično informacijskega znanja, seznanjanje z novejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev knjige. Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, učence motiviramo k branju slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja in spodbujamo njihovo obiskovanje splošnih knjižnic.

Namenjen je učencem 7. razreda.

ŠPORTNI PROGRAM KRPAN

Cilj projekta je razvijati osnovne motorične sposobnosti učencev.  Naloge predstavljajo dopolnilo športne vzgoje in bogatijo vseživljenjsko znanje z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Učenci od 4. do 6. razreda prejmejo bronasto, srebrno, zlato priznanje za opravljene naloge.

Program Krpan bogati šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi, hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na rednih urah ne morejo udejanjati.

PEŠBUS

Cilj projekta:

 • otroke spodbuja, da so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo,
 • spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih,
 • otroci postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu,
 • projekt Pešbus zmanjšuje število poti, opravljenih z avtomobilom in posledično tudi količino škodljivih izpustov v okolje,
 • omogoča staršem in starim staršem, da pridobijo nekaj kakovostnega časa za preživljanje s svojim otrokom ali vnukom ter tudi sami naredijo nekaj za svoje zdravje.

S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku

Otroci uživajo v sprehodu z drugimi otroki in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Pešbus se lahko izvaja v obliki poskusnih obdobij ali stalno. Pešbus se lahko izvaja za krajša obdobja (od enega do dveh tednov) ali celo leto, vsak dan ali enkrat tedensko. Načrtujemo, da bomo na naši šoli Pešbus izvajali v spomladanskem času. Vključeni bodo učenci 2. in 3. razreda.

Aktivnosti bomo prilagodili lokalnemu okolju in številu učencev, ki bodo sodelovali v projektu. V okviru projekta šola prejme brezplačno gradivo in material za izvedbo Pešbusa (table, vozovnice, nalepke, štampiljke itd.). S tablami so označene postaje na progah Pešbusa. Vozovnice dobijo otroci ob začetku izvajanja akcije. Vsak dan ob prihodu v šolo koordinator podeli otrokom žig, po prehojenem tednu pa nalepko. Za šole, ki izvajajo Pešbus več kot štiri tedne ali celo leto, so na voljo celoletne vozovnice.

NAŠA MALA KNJIŽNICA

Cilji projekta:    

 • postavljanje trdnih temeljev za razvoj bralne kulture v prihodnosti,
 • kvalitetno preživljanje prostega časa,
 • spoznavanje uveljavljenih slovenskih in evropskih avtorjev in ilustratorjev in držav (Slovenije, Estonije in Hrvaške) ter skupne evropske dediščine.

Projekt Naša mala knjižnica na šoli uspešno izvajamo že šesto leto. Vsaka od treh  sodelujočih založb bo prispevala nekaj izmed svojih najboljših del za otroke, tako da bo v projekt vključenih dvanajst avtorjev in ilustratorjev. Knjige bodo prevedene v dva tuja jezika in vključene v Ustvarjalnik, ki bo natisnjen v vseh treh jezikih. Ustvarjalniki bodo imeli glavno vlogo pri motiviranju učencev za branje kakovostnih knjig ter izboljševanje njihovega poznavanja Slovenije, Estonije in Hrvaške.

Namenjen je učencem od 1. do 5. razreda.

ZLATI SONČEK

Cilj projekta:

 • obogatiti program redne gibalne športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami,
 • s privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe motivirati kar največ otrok za šport,
 • naučiti učence novih spretnosti.

Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 6 do 8 let. Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v osnovni šoli. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Cilj projekta:

 • spodbuditi učence k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki,
 • spodbuditi socialni odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je še posebej v sedanjih kriznih časih močno zapostavljena,
 • učence spodbuditi k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu,
 • razvijati čut za pomen medsebojnih odnosov.

   V okviru projekta (v obliki natečaja) bodo lahko otroci svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, napisali, fotografirali ali naredili filmček. Skozi ustvarjanje ter razmišljanje udeležencev želimo pridobiti odgovore/razmišljanja na naslednja vprašanja:

  Kaj je prijateljstvo?

  Kdo vse so naši prijatelji?

  Si lahko predstavljamo svet brez prijateljstva?

  Kaj in koliko nam prijatelji pomenijo?

  Kaj in katera so prijateljska dejanja?

  Kaj vse lahko delamo skupaj s prijatelji?

  Kako spodbujamo prijatelje?

  Česa si želimo pri prijateljih?

  Kaj pričakujemo od prijateljev?

  Smo ljubosumni na prijatelje?

  Kje so meje prijateljstva – kaj zamerimo prijateljem?

  Kakšni prijatelji smo sami?

  Kako ohranjamo in krepimo prijateljstvo?

  Projekt je namenjen učencem od 1. do 5. razreda.

PROJEKTI NA RAVNI ŠOLE


BRALNO DREVO

Cilji projekta:

 • razvijanje komunikacijskih spretnosti in dialoškega sporazumevanja,
 • dvig motivacije za branje in razvijanje bralnih veščin,
 • izboljšanje ravni bralne pismenosti.

Učenci si v knjižnici ali v razrednem bralnem kotičku izposodijo knjigo, ki jo doma preberejo. Nato v šoli jo predstavijo v obliki govornega nastopa. V matični učilnici je prilepljen plakat drevesa. Ob drevesu bodo oblački (oz. listki) na katere se vpisuje imena sodelujočih v projektu in naslov knjige, ki jo bodo prebrali. Na koncu leta bodo sodelujoči prejeli pohvalo za sodelovanje.

MREŽA ŠOLSKI PES – Tačke pomagačke

tps://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/

Na OŠ Ivana Babiča Jagra se v šolskem letu 2021/22 vključujemo v projekt Mreža Šolski pes. Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev društva Tačke pomagačke, ki so tudi vodniki terapevtskih psov, je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda  RS za šolstvo ustanovila Mrežo Šolski pes. Združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano. Zasnovano je tudi v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja. (povzeto po spletni strani Mreža Šolski pes)

  Sodelujemo z:

Cilji, ki jih želimo doseči s prisotnostjo in delovanjem šolskega psa, pa so:

 • razvijati spodbudno učno okolje,
 • privzgajati splošno veljavne vrednote,
 • dosegati načrtovane cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu.

(povzeto po spletni strani Mreža Šolski pes)

Vesna Bidoli,
knjižničarka in učiteljica

REACT – EU

Dostopnost